fbpx

Obchodné podmienky

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti.

 

Spoločnosť: Zrnko dobrej kávy s.r.o.

Sídlo: Nová 371/97, 034 01 Liptovská Štiavnica

IČO: 52324818

DIČ: 2121003896

IČ DPH: SK2121003896

 

Tel. číslo: 0948 250 410

email: zrnko@zrnkodobrejkavy.sk

e-mail pre eshop: objednavky@zrnkodobrejkavy.sk

(ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

 

Adresa prevádzky:

Pražiareň Zrnko dobrej kávy

Mariánska 5291/9, 034 01 Ružomberok

 

 • Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu zrnkodobrejkavy.sk    
 • Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci”).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, SR
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Kontaktné telefónnne číslo: 041/724 58 68

 

OBJEDNÁVKA

 • Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.
 • Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 • Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).
 • Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.
 • V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

DODACIE PODMIENKY

 • Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 • Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 3 dní od dátumu overenia objednávky.
 • Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

 • Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 • Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: objednavky@zrnkodobrejkavy.sk
 • Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 • Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

 

OBJEDNÁVKA TOVARU

 • Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.
 • Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
 • Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

 • Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 • Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 • Predávajúci nezodpovedá za:
  – Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou alebo zmluvnou kuriérskou spoločnosťou inou doručovateľskou spoločnosťou.
  – Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.
  – Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

PREDAJNÉ CENY TOVARU

Všetky ceny na www.zrnkodobrejkavy.sk sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Predávajúci je platcom DPH.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby (dobierka, prevod na účet):

 • PLATBA BANKOVÝM PREVODOM – platba vopred na základe uvedených údajov:

Číslo účtu : SK 36 1100 0000 0029 4407 3046
Variabilný symbol: Číslo objednávky
Konštantný symbol: 0308
BIC: TATRSKBX
Banka: TATRA BANKA

 

 • PLATBA NA DOBIERKU – tento spôsob kupujúci zvolí vtedy, keď chce tovar zaplatiť až pri samotnom prevzatí.
 • DAŇOVÝ DOKLAD (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu v elektronickej podobe na uvedenú emailovú adresu alebo ako vytlačený dokument pribalený v zásielke.

 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí.
 • Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.
 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 1. a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 2. b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru
 3. c) vystavená cena tovaru bola chybná
 

ATYPICKÉ OBJEDNÁVKY

Atypické výrobky sa dajú objednať elektronicky len za týchto podmienok:

 • objednávku kupujúci odošle na email: zrnko@zrnkodobrejkavy.sk
 • predávajúci vypočíta kupujúcemu cenovú ponuku
 • platba za tovar: PLATBA PREDOM na bankový účet, podľa predávajúcim uvedených platobných údajov
 • dodacia lehota pre dodanie atypického výrobku môže byť: 1 – 4 týždne

 

ALTERNATÍVNE VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

V prípade vzájomnej dohody s kupujúcim môže byť objednávka vybavená alternatívnym spôsobom.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 • Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
 • Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu zrnkodobrejkavy.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 • Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh na alternatívne riešenie sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 EUR (pričom konkrétne pravidlá alternatívneho riešenia sporu Subjektu ARS môžu stanovovať niečo iné). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 • Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.